کوین ترودو راز ثروت و موفقیت سریع اندو کارنگی

کوین ترودو راز ثروت و موفقیت سریع

کوین ترودو راز ثروت اندو کارنگی را چه موضوعی میدونسته؟

راز ثروت و موفقیت سریع اندو کارنگی چیست؟

کوین ترودو چه رازی از ثروت و موفقیت را میداند؟

چرا کوین ترودو اشاره به سرازیر شدن ثروت سریع میکند؟

راز ناپلئون هیل چی میتونسته باشه که اینطور پول را به زندگی خودش سرازیر کرده؟

این ویدیو کوتاه را با هم ببینیم.

ویدیوی تکمیلی کوین ترودو ترجمه و تهیه شده و بزودی میتوانید با این راز بزرگ آشنا شوید.

آیا شما میدونید این راز بزرگ چیه؟

دیدگاه خود را بنویسید