راز آخر » اعداد و معانی آن

اعداد و معانی آن

اگرچه همه ما در همه حال فرشته هایی در اطراف خود داریم، اما فرشتگان نگهبان ما همیشه با روش های ساده یا روشنی که تفسیر و درک آنها برای ما آسان باشد با ما ارتباط برقرار نمی کنند.

بیشتر اوقات، هدایت فرشته ای با نشانه های مرموز و وقایع همزمان غیر عادی همراه است که برای درک آنها باید با آن نشانه ها همسو باشید.