راز آخر » انرژی و ارتعاش

انرژی و ارتعاش

انرژی ارتعاشی
همه چیز در جهان از انرژی ارتعاش در فرکانس های مختلف تشکیل شده است. هر یک از این سطوح دارای یک فرکانس ارتعاشی است که با هم ترکیب میشوند و ارتعاش کلی شما را ایجاد می کنند. همه ارتعاشات در فرکانس های بالا و پایین، در درون ما و اطراف ما کار می کنند.